Historisk Samfund for Sydøstjylland

Vedtægter for Historisk Samfund for Sydøstjylland

§ 1:

Historisk Samfund for Sydøstjylland (tidl. Vejle Amts Historiske Samfund), som er stiftet 6. januar 1905, har til formål at vække og nære den historiske sans i amtet ved:

 • Udgivelse af en årbog, Lokalhistorie fra Sydøstjylland (tidl.Vejle Amts Årbog), indeholdende historiske afhandlinger og meddelelser.
 • Indsamling af optegnelser til brug for fremtidens lokalhistoriske forskning.
 • Støtte til udgivelse af skrifter af lokalhistorisk betydning.
 • Medvirken til fredning af historiske minder i foreningens område.
 • Afholdelse af foredrag om historiske – fortrinsvis lokalhistoriske – emner.
 • Samfundet indtræder som medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening

§ 2:

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren eller til et af bestyrelsens medlemmer, der straks lader indmeldelsen gå videre til kassereren. Udmeldelse må ske skriftligt til kassereren inden udgangen af regnskabsåret.

Det årlige medlemsbidrag fastsættes af årsmødet (jvfr. § 6). Det opkræves en gang årligt forud for årbogens udsendelse i oktober kvartal (jvfr. § 4). Såfremt et medlem ikke har betalt for det foregående år, kan bestyrelsen slette medlemmet af medlemslisten.

§ 3:

Samfundet ledes af en bestyrelse på indtil 15 medlemmer. De vælges på det ordinære årsmøde for tre år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der afgår efter tur 1/3 medlemmer hvert år. Såfremt et valgt bestyrelsesmedlem afgår i valgperioden, vælges der ved det efterfølgende årsmøde et nyt medlem, der indgår i den resterende del af den udtrådtes valgperiode. Det tilstræbes, at bestyrelsens medlemmer er fordelt over hele Sydøstjylland (dvs. Kolding, Fredericia, Vejle, Hedensted og Horsens Kommuner samt den tidligere Nørre Snede Kommune).

Bestyrelsen vælger selv sin formand og tilrettelægger i øvrigt arbejdet i henhold til bestemmelserne i en af bestyrelsen vedtaget forretningsorden.

§ 4:

Opkrævning til betaling af medlemsbidraget/kontingentet udsendes til alle medlemmer sammen med program for sommerens aktiviteter. Kun medlemmer, der har indbetalt kontingentet senest 1. september vil få tilsendt et eksemplar af Samfundets årbog, Lokalhistorie fra Sydøstjylland, når denne udkommer i løbet af oktober kvartal.

Medlemmer fra andre historiske samfund under Dansk Lokalhistorisk Forening har adgang til at subskribere på årbogen til den til enhver tid gældende nedsatte pris. Frieksemplarer af årbogen udsendes til bidragsydende institutioner og enkeltpersoner efter bestyrelsens nærmere beslutning.

§ 5:

Regnskabet følger kalenderåret. Det årlige regnskab revideres af to for tre år ad gangen af den ordinære årsmøde valgte revisorer og forelægges årsmødet til godkendelse. Et uddrag af regnskabet optages i årbogen.

§ 6:

Hvert år i andet kvartal afholdes et ordinært årsmøde for medlemmerne. Årsmødet indvarsles ved direkte skriftlig meddelelse til medlemmerne mindst 14 dage forud. Årsmødets dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 • Beretning og regnskab for det sidst forløbne år.
 • Budget og arbejdsplan for det løbende år.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen (jvfr. § 3) og af revisorer (jvfr. § 5).
 • Fastsættelse af medlemsbidraget.
 • Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.
 • Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne må være indsendt til formanden senest otte dage forud for årsmødet.

Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 20 medlemmer fremsætter ønske herom. På årsmødet har hvert medlem en stemme. Alle beslutninger (undtaget vedtægtsændringer og beslutning om Samfundets ophævelse) tages ved almindeligt stemmeflertal. Skriftlig afstemning finder altid sted ved valg og i øvrigt, når det forlanges.

§ 7:

Ændringer i vedtægten kan foretages af et ordinært eller ekstraordinært årsmøde, når ændringsforslagene vedtages med tre fjerdedele af det afgivne stemmetal.

Beslutning om ophævelse af Historisk Samfund for Sydøstjylland kan kun tages på et ekstraordinært i den anledning indvarslet årsmøde, hvortil samtlige medlemmer har fået direkte skriftlig indkaldelse med angivelse af mødets dagsorden. Der kan på dette møde stemmes personligt eller ved skriftlig fuldmagt til et mødende medlem. Dog kan ingen disponere over mere end 20 fuldmagter, og forslaget om ophævelse skal vedtages med tre fjerdedele af de afgivne stemmer.

Vedtaget på årsmøde 16. maj 2009